Kdo platí daň a jak je vysoká?

15.05.2014

Z čeho se daň platí
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky – převážně mzdy a platy
Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
Příjmy z kapitálového majetku – dividendy, úroky z vkladů na účtech, apod.
Příjmy z pronájmu – pronájem nemovitostí, pravidelný pronájem movitých věcí
Ostatní příjmy – příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí a movitých věcí, výhry v loteriích, ad.
Z čeho se daň neplatíPoplatníci nemusí platit daň z příjmů, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo od daně osvobozeny.
Srážková daň
Určité druhy příjmů jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně srážkou u zdroje v rámci samostatného základu daně. Jde například o příjmy z kapitálového majetku vyplácené českými firmami či jednotlivci.
Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků
Týká se největšího počtu poplatníků, neboť jde o zdanění příjmů za práci ve mzdě. Odpovědnost za včasné a řádné plnění daňové povinnosti bývá ponechána na zaměstnavateli a zaměstnanec obdrží mzdu již po zdanění, resp. po sražení zálohy na daň v rámci měsíčního vyúčtování mzdy. V mnoha případech je pro zaměstnance výhodné, aby požádal o roční zúčtování záloh na daň.
Příjmy z kapitálového majetku
Zákon o daních z příjmů rozumí pod příjmy z kapitálového majetku pouze příjmy z jejich držby. Příjmy z jejich prodeje se zdaňují jinak v rámci ostatních příjmů. Převážná většina těchto příjmů se zdaňuje mimo celkový daňový základ srážkou u zdroje.
Příjmy z pronájmu
Dani z příjmů podléhá pronájem nemovitostí, bytů nebo jejich částí a dále pronájem movitých věcí. Je-li však příjem z pronájmu movitých věcí jen příležitostný, potom se považuje za ostatní příjem. Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů může poplatník uplatnit buď v prokázané výši nebo paušálem 30 % z příjmů. Příjmy plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví se zdaňují jen u jednoho z nich.
Ostatní příjmy
Patří sem všechny zdanitelné příjmy, které nelze přiřadit k předchozím druhům příjmů a nejsou zdaňovány srážkou u zdroje. Tyto příjmy lze snížit o prokázané výdaje nutné na dosažení příjmů. Není možné uplatnit paušál.
Výpočet a výběr daně
Pro stanovení výše daně je třeba určit daňový základ. Ten se následně upraví o položky snižující základ daně (nezdanitelnou část základu daně a odčitatelné položky) a zaokrouhlí se na celá sta Kč dolů. Takto upravený daňový základ se zdaní sazbou ve výši 15 %. Následně se odečtou slevy na dani.
Pokud celkové zdanitelné příjmy činí méně než 15 000 Kč za rok, daň se neplatí. To neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou.
Daně z příjmů se zpravidla nehradí jednorázově po skončení zdaňovacího období, ale zálohově už v průběhu zdaňovacího období. Výše zálohy a pravidelnost placení se stanoví dle poslední známé daňové povinnosti. Toto se netýká občanů, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, tj. jsou v zaměstnaneckém poměru.
Daňové přiznání
Daňové přiznání slouží k vyčíslení daňové povinnosti a je dokladem pro finanční úřad. Zpravidla poplatník podává pouze řádné daňové přiznání. Může však podat také daňové přiznání opravné, popř. dodatečné. Při splnění určitých podmínek poplatník nemusí podávat daňové přiznání vůbec.
Kdo podává daňové přiznání
Daňové přiznání je povinen podat každý:
jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (tj. například NE autorské honoráře do 7000 Kč měsíčně od stejného plátce)
jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu
kdo měl příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území České republiky od více plátců současně, z nichž byla sražena záloha na daň (typicky dvě a více zaměstnání současně)
uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) zákona (na manželku, částečný invalidní důchod, plný invalidní důchod, je držitelem průkazu ZTP/P) a daňové zvýhodnění.
Kdo nemusí podat daňové přiznání
Daňové přiznání nemusí podat ten, kdo:
měl příjmy pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně a u všech těchto plátců daně podepsal na zdaňovací období 2013 prohlášení k dani (tzv. růžovku) a nemá jiné příjmy vyšší než 6000 Kč
má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí a jsou vyjmuty ze zdanění.
Do kdy se podává daňové přiznání
Za rok 2013 jej musíte podat nejpozději do úterý 1. dubna 2014. Pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, nebo máte podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, platí delší lhůta do úterý 1. července 2014.
Daňové přiznání přitom můžete podat až po řádném termínu a stále tak učiníte bez sankce. Budete to muset stihnout nejpozději pátý pracovní den po řádném termínu.

 

Aktuality

Kvalitní znalecký posudek musí splňovat všechny standardní náležitosti posudku a stanovovat hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona či soudu. Znalecký posudek je zákona jakési odborné dílo, které předkládá soudní znalec nebo znalecký ústav. U tohoto dokumentu nemusí vždy jít o stanovení hodnoty, ale i využití odborné způsobilosti daného znalce. Součástí znaleckého posudku je i znalecká doložka, která jasně identifikuje soudního znalce, popisuje jeho oprávnění a eviduje číslo znaleckého posudku či znalecké zprávy, které jsou evidovány ve znaleckém deníku.

 ... více

Řešíte problém a potřebujete vypracovat znalecký posudek, ale nevíte jak postupovat? Prvním krokem k úspěšnému vyřešení vaše problému je zvednout telefon a zavolat nám. My vám vše důležité a potřebné k vypracování znaleckého posudku sdělíme. Pokud ale přece jen chcete být připraveni ještě předtím, a spolupráci tak  urychlit, postupujte podle následujících kroků. Využít služeb soudních znalců není nic složitého.

 ... více

Českým autem roku 2014 se stala Mazda 6
V pražském Top Hotelu slavnostně sečetly novinářské hlasy ankety Auto roku 2014 v České republice. Vítězem se stala Mazda 6, na druhém místě skončila Škoda Octavia a pomyslný bronz si odnáší Mercedes-Benz S.  
Mazda 6 Wagon
Mazda 6 Wagon


Mazda 6 získala od poroty 274 bodů, Škoda Octavia 243 bodů a Mercedes Benz S skončil s 205 body.

Anketu pořádají dohromady Klub motoristických novinářů a Klub motoristických publicistů ve spolupráci se Svazem dovozců automobilů a Sdružením automobilového průmyslu.

Pětici finalistů vybrala novinářská porota ze 37 nových modelů. O nejvyšší post bojovaly Jaguar F-Type, Mazda 6, Mercedes-Benz S, Peugeot 308 a Škoda Octavia.

Souběžně, stejně jako v minulých letech, hlasovala také veřejnost v pěti kategoriích: městské vozy, nižší střední třída, střední a vyšší střední třída, sportovní vozy, terénní a velkoprostorové vozy. 

 ... více

Kdo platí daň a jak je vysoká?

Kdo daň platí

Daň z příjmů platí dvě skupiny osob a podle toho, do jaké skupiny patří, jsou také zdaňovány jejich příjmy. První skupinu tvoří tzv. rezidenti. Jsou to občané s trvalým bydlištěm na území ČR, popřípadě občané, kteří se v ČR „obvykle“ zdržují (alespoň 183 dnů v roce). Ti podléhají dani z příjmů svými celosvětovými příjmy. Druhá skupina se označuje jako tzv. nerezidenti. Sem patří občané, kteří podmínky rezidentury nesplňují. Navíc sem patří občané, kteří v ČR bydliště nemají, ale zdržují se obvykle v ČR pouze za účelem studia nebo léčení. Ti odvádějí daň pouze z příjmů dosažených na území ČR.

Jak vysoká je daň

Daň z příjmů fyzických osob je ve výši 15 %.

 

 ... více

Chloubou každé zahrady je venkovní bazén
Venkovní bazén tvoří dominantu každé zahrady. Při jeho realizaci je však třeba vedle klíčových vlastností a technických parametrů dbát také na povrch, který umístíme do jeho okolí. Ideální povrch by měl být nejen estetický, ale i funkční, a to zejména po stránce odolnosti, bezpečnosti a snadné údržby.

Všeobecně platí, že plochy kolem bazénů by měly být pevné a stabilní. Typ povrchu, který na ně bude aplikován, již ovšem závisí výhradně na vkusu každého z nás. Vybírat můžeme v současné době z velmi široké nabídky jak přírodních, tak umělých materiálů. Při výběru konkrétního typu hraje nejdůležitější roli jeho struktura, na základě níž lze do budoucna usuzovat, zda bude povrch praktický, bezpečný a snadno čistitelný.

 ... více

ZNALECKÉ POSUDKY vystavujeme na základě:

činnosti soudních znalců dle zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhl. č. 37/1967 Sb., kterou se provádí zák. č. 36/1967 Sb., živnostenských listů pro činnost technických poradců, finančních, organizačních a ekonomických poradců, autorizačních oprávnění

Na činnost vystavování znaleckých posudků jsme pojištěni.

Pobočka ZNALECKÉ POSUDKY BRNO

K sídlišti 778/8
Brno 643 00

+420 608 050 001

info@znalci-posudky.cz